­
BureauStraatjurist700x420 300x180

Juridische hulp voor Amsterdamse mensen die
dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden

Opvang

Hoe krijgt u een plek in de (maatschappelijke) opvang?

Daklozenopvang en vrouwenopvang zijn wettelijke rechten. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Een dakloze toegang weigeren tot de bed-bad-en-broodvoorziening belemmert de menselijke waardigheid en kan schadelijk zijn.

U kunt nachtopvang vragen (dat is altijd tijdelijk) of u kunt een aanvraag doen voor een langdurige opvang met begeleiding (maatwerkvoorziening).

Regelgeving Amsterdam: Verordening maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015, versie januari 2024.

Klik hier voor informatie van de gemeente wat u moet als u dakloos bent. 

A: Tijdelijke opvang

 • Kortdurende opvang via de gemeente

  Er zijn plaatsen waar u tijdelijk onderdak kunt krijgen: in de nachtopvang kunt u douchen, eten en overnachten. De nachtopvang is ‘s avonds en ‘s nachts open en overdag gesloten. Of u deze kortdurende opvang kan krijgen, bepaald de gemeente.

  Klik hier meer informatie.

 • Stoelenproject

  In de wintermaanden kan u ook voor nachtopvang terecht bij het Stoelenproject. Zij zijn open tussen 15 september en 30 april.

  Tweemaal per week worden op het Stoelenproject gratis toegangsbonnen uitgegeven:
  Maandagochtend tussen 08.00 en 09.15 (voor de nachten maandag, dinsdag en woensdag)
  Donderdagochtend tussen 08.00 en 09.15 (voor de nachten donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag)
  Telefonisch of per mail reserveren is niet mogelijk.

  Klik hier voor meer informatie. 

 • 24-uursopvang ongedocumenteerden

  U kan zich inschrijven via het Vreemdelingenloket op maandag t/m donderdag tussen 10:00 en 12:00 uur. Adres: Houtmankade 334C.

  Klik hier voor meer informatie 

 • Kortdurende opvang als je 18 tot 23 jaar bent
  Ben je tussen de 18 en 23 jaar? Dan is kortdurende opvang misschien mogelijk. Heb je geen verwijzer (hulpverlener), dan kun je je daarvoor aanmelden bij Team Centrum van Permens op de Nieuwezijds Voorburgwal 38hs. Kijk hier voor hun contactgegevens.

  Meer informatie over opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen in Amsterdam kunt u vinden in het blauwe boekje of via de app Streetlife (Android & Apple)
   

B: Langdurige opvang met begeleiding (maatwerkvoorziening)

Voorwaarden maatschappelijke opvang vanaf 18 jaar:

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus (dit kan wel gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht, meer informatie? neem contact met ons op.
 • U bent dakloos, u hebt dus geen vaste woon- of verblijfplaats.
 • U hebt binding met Amsterdam of een van de andere regiogemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel of Uithoorn). U hebt bijvoorbeeld binding als u de afgelopen jaren in Amsterdam hebt gewoond, als u hier al hulpverlening krijgt of als u familie en vrienden in Amsterdam hebt. De gemeente toetst dit.
 • U bent niet voldoende zelfredzaam om zelfstandig te wonen door een ernstige psychosociale beperking of een psychiatrische beperking (waaronder ook verslaving).
 • U hebt geen andere mogelijkheden om iets aan uw dakloosheid te kunnen doen.

Zie voor verdere informatie de website van de gemeente Amsterdam.

In schrijnende situaties wordt ook aan ‘niet rechthebbenden’ toegang verleend tot opvang. Grondslag hiervoor is de doorwerking van internationale mensenrechtenverdragen in het Nederlands recht. Meer informatie vindt u hier.

Regiobinding in Amsterdam

Er worden drie aspecten betrokken bij de vaststelling of iemand binding heeft met de regio Amsterdam. Deze aspecten wegen even zwaar: (1) regiobinding volgens de Basisregistratie personen (BRP), (2) zorgkader en (3) sociaal netwerk.

 1. Regiobinding volgens de BRP: Om vast te kunnen stellen of een persoon regiobinding heeft wordt de BRP geraadpleegd. Indien de BRP geen uitkomst biedt moet de cliënt aantonen dat hij/ zij in de afgelopen drie jaar twee jaar in Amsterdam verbleef (bijvoorbeeld middels brieven van officiële instanties/bankafschriften/justitieel verleden, contacten met hulpverleners).
 2. Zorgkader: Het gaat hier om afwegingen als: Waar is cliënt aantoonbaar bekend bij de hulpverlening of in behandeling bij een (GGZ) zorgaanbieder, en is daarbij sprake van een duurzame relatie? Heeft de cliënt specifieke zorg nodig die niet wordt aangeboden in de regio waar de aanvrager binding mee heeft en die wel in Amsterdam beschikbaar is?
 3. Sociaal netwerk: Dit gaat om de afweging of het sociaal netwerk van de cliënt in Amsterdam (familie, vrienden), positieve invloed heeft op een succesvol traject in Amsterdam. Ook een eventuele in Amsterdam doorgebrachte periode in het verleden wordt hier bij betrokken.

De gemeente waar u zich meldt moet met de andere gemeente overleggen wat het plan gaat worden.

Afgewezen vanwege regiobinding? U kunt bezwaar maken: https://straatjurist.nl/oneens/

Zelfredzaamheidscriterium

In Amsterdam wordt alleen opvang als maatwerkvoorziening gegeven aan mensen die niet zelfredzaam zijn. Om  dit vast stellen wordt de Zelfredzaamheid-Matrix gehanteerd. Onder zelfredzaamheid wordt daarbij verstaan: Het vermogen om zich te kunnen redden in de huidige situatie. Daarbij wordt gekeken naar de volgende levensgebieden: inkomen, dagbesteding, huisvesting, gezinsrelaties, geestelijke gezondheid, fysieke gezondheid, verslaving, activiteiten van het dagelijks leven, vaardigheden, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. Psychiatrische problemen en verslaving zijn hierbij zwaarwegende aspecten.
Het invullen van de zelfredzaamheidsmatrix is volgens de rechtspraak te summier om als een Wmo-onderzoek (artikel 2.3.2 lid 4 Wmo 2015)  te worden aangemerkt.
De Amsterdamse bestuursrechter oordeelde 14 juli 2017 in rechtsoverweging 4.3  dat de gemeente ook inzicht moet geven in de weging van de zwaarte van problemen op de verschillende  leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix. Zie relevante rechtspraak hier

Relevante publicatie: De zelfredzame dakloze

Afgewezen omdat u zelfredzaam zou zijn? U kunt bezwaar maken.

Aanvraag opvang daklozen

Er zijn vier plaatsen voor een aanvraag voor opvang met begeleiding. Vraagt u altijd om een schriftelijke beslissing, want alleen met een schriftelijke beslissing kunt u zo nodig bezwaar maken.
Via Trajectus kan een digitale aanvraag worden gedaan.

WPI

1: WPI (leeftijd 23+)
Jan van Galenstraat 323, ingang B.
Dit kan op alle werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, behalve woensdag.

Niet mee eens?

Uw vraag om opvang wordt ten onrechte afgewezen?

Start een bezwaarprocedure. U heeft 6 weken om in bezwaar te gaan.
U kunt bij de rechter een spoedprocedure starten. U vraagt dan de rechter een voorlopige voorziening. Vraag ons om advies.

C: Dakloos en zelfredzaam?

Dan kunt u tijdelijk terecht in een passantenpensions van HVO-Querido. Dit is een soort hotel waarvoor u huur moet betalen. U kunt bellen met de reserveerlijn 0800 – 0415 om uzelf op de wachtlijst te laten plaatsen. Vervolgens dient u wekelijks te bellen om uw plek op de wachtlijst te behouden. 

De Regenbooggroep heeft diverse projecten die gericht zijn op tijdelijk onderdak. 

Klacht

Als u een klacht heeft over uw opvang, dan kunt u deze het beste eerst bespreken met de betrokken organisatie. U mag ook het klachtenteam van de gemeente aanspreken. Komt u er niet uit of of is uw klacht niet naar uw tevredenheid afgehandeld, ga dan naar de Ombudsman Metropool Amsterdam. In sommige gevallen kunt u ook de geschillencommissie Zorg inschakelen.

Een klacht over de volgende hulpverleningsinstanties kunt u ook indienen bij de klachtencommissie POA:

 • Blijf Groep
 • Stichting HVO-Querido
 • Leger des Heils, Goodwill Centra Amsterdam
 • Stichting Oudezijds 100
 • Stichting De Regenboog Groep
 • Stichting Volksbond Amsterdam

 

­