­
BureauStraatjurist700x420 300x180

Juridische hulp voor Amsterdamse mensen die
dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden

Schulden

U heeft één of meer onbetaalde rekeningen?

Maak altijd uw post open. Vraag zo nodig iemand u daarbij te helpen.
U krijgt een brief over betalingsachterstand: bel met de schuldeiser of het incassobureau. Beter: stuur een mail of brief. Bewaar deze goed. Zie voor voorbeeldbrieven: schuldinfo.nl

Vraag wat de mogelijkheden zijn om uw schuld af te lossen. Voorkom meer kosten en spreek een betalingsregeling af. U mag in elk geval 90 % van het voor u geldende minimuminkomen houden. Dat staat in de wet en heet de ‘beslagvrije voet’. Zie voor de berekening:  Berekening beslagvrije voet

Een deurwaarder moet altijd rekening houden met de beslagvrije voet. Een te lage beslagvrije voet moet hij direct aanpassen, uiterlijk binnen veertien dagen.  Het geld dat de deurwaarder te veel heeft ingehouden moet hij zelfs terugbetalen, met terugwerkende kracht.
Zie hier voor rechtspraak hierover.
Reageert de deurwaarder niet op uw verzoek om de beslagvrije voet aan te passen. Dan kunt u een klacht indienen bij de deurwaarder.
Komt u er met de deurwaarder niet uit, dan is hier het formulier voor een klacht bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders van de rechtbank. Zie hier het formulier dat u hiervoor kan gebruiken. 

Toegang tot schuldhulp

Wacht niet te lang met het vragen van hulp. Uw gemeente biedt schuldhulpverlening aan. Maak daar gebruik van. Meld uw schuldeiser of het incassobureau dat u start met schuldhulpverlening. Klik hier voor hulp bij schulden.

Niemand mag de toegang tot schuldhulpverlening worden ontzegd omdat u een koophuis heeft, geen inkomen heeft of een behandeling ondergaat in de verslavingszorg. Gemeenten mogen deze en andere uitsluitingsgronden niet toepassen. Gemeenten kunnen mensen wel weigeren nadat ze een afweging hebben gemaakt van individuele omstandigheden. Bijvoorbeeld omdat iemand zich niet houdt aan eerder gemaakte afspraken of zich ernstig misdraagt jegens medewerkers van de gemeente. Bij uitsluitingsgronden wordt zo’n afweging niet gemaakt. Dan komen gezinnen simpelweg niet in aanmerking voor schuldhulpverlening omdat ze bijvoorbeeld geen inkomen hebben, hun echtscheiding niet rond hebben of worden behandeld bij de GGZ. Dit mag op grond van de wet niet.

Spoed!
In een bedreigende situatie vindt binnen drie werkdagen het eerste gesprek plaats waarin de hulpvraag wordt vastgesteld. Onder bedreigende situatie wordt verstaan gedwongen woningontruiming, beëindiging van de levering van gas, elektriciteit, stadsverwarming of water of opzegging dan wel ontbinding van de zorgverzekering.

Artikel 4 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening bepaalt:
‘1. Indien een persoon zich tot het college wendt voor schuldhulpverlening vindt binnen vier weken het eerste gesprek plaats waarin de hulpvraag wordt vastgesteld.
2. Indien er sprake is van een bedreigende situatie vindt binnen drie werkdagen het eerste gesprek plaats waarin de hulpvraag wordt vastgesteld. Onder bedreigende situatie wordt verstaan gedwongen woningontruiming, beëindiging van de levering van gas, elektriciteit, stadsverwarming of water of opzegging dan wel ontbinding van de zorgverzekering.
Het college geeft de verzoeker inzicht in het aantal weken tussen het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt vastgesteld en het bereiken van het resultaat.’
Met ‘het college’ bedoelt de wetgever de gemeente.

Bezwaar
Bij een weigering kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. De gemeente moet dan uw situatie herbeoordelen en een nieuwe beslissing nemen.

Verwante publicatie: N. Jungman / Paritas Passe, Utrecht, 2012.

­