­
BureauStraatjurist700x420 300x180

Juridische hulp voor Amsterdamse mensen die
dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden

Zorg

Uw rechten als patiënt

Toegang tot zorg is een mensenrecht. Iedereen heeft recht op behandeling door een arts of verpleegkundige. Een arts of verpleegkundige mag bij de behandeling geen onderscheid maken op grond van illegaliteit, verzekering, geloofsovertuiging of uiterlijk. Neem bij vragen contact met ons op. 

Ongedocumenteerd en zorg nodig?

Als arts bent u verplicht medisch noodzakelijke zorg te verlenen, ook als de patiënt onverzekerd is en de zorg niet uit eigen zak kan betalen. Dat kan in sommige praktijken fors in de papieren lopen. Huisartsen kunnen daar compensatie voor krijgen. Veel hulpverleners en baliemedewerkers zijn daar niet van op de hoogte. Laat u niet wegsturen. Klik hier voor meer informatie. 

Als de huisarts u doorverwijst, kunt u naar een ziekenhuis. Vraag uw huisarts om een brief waarin staat dat u illegaal in Nederland bent en zich niet kunt verzekeren. Die brief neemt u mee naar het ziekenhuis. Met twee ziekenhuizen in Amsterdam zijn afspraken gemaakt over zorg aan mensen zonder papieren. Dat zijn het VU ziekenhuis (VUmc) en  het AMC in Amsterdam-Zuidoost. Het beste kunt u zich naar deze ziekenhuizen door laten verwijzen.

Als u geen huisarts heeft, kunt u gebruik maken van de Kruispost. Hier werken vrijwillige huisartsen. De Kruispost verleent medische en psychosociale zorg aan onverzekerden en mensen zonder verblijfsvergunning in Amsterdam.

Dokters van de wereld – steunpunten in Amsterdam

Het Wereldhuis
Nieuwe Herengracht 18, Amsterdam
T: 06-2282 1472 (Please call to make an appointment)

Helpdesk Zorg onverzekerbare vreemdelingen
Telefoon: 0800 – 5028 (gratis)

Praktische informatie over de financieringsregeling en zorg voor ongedocumenteerde migranten vindt u hier.

Informatie voor huisartsen over zorg voor migrantenpatiënten vindt u hier

Landelijk informatie- en adviespunt over zorg aan ongedocumenteerde migranten vind u op de site van Lampion en Straatdokter.

Medicijnen

Heeft u medicijnen nodig?  De apotheek doet dit in opdracht van de Nederlandse overheid. Let erop dat u alleen de medicijnen kunt afhalen in een apotheek waarmee afspraken zijn gemaakt over onverzekerden. Lijst apotheken onverzekerbare vreemdelingen

Geen behandeling zonder uw toestemming

Zonder uw toestemming geen behandeling of zorg. Als u naar de dokter gaat met gezondheidsklachten betekent dat niet automatisch dat u ook instemt met een behandeling. De arts moet u eerst duidelijk informeren over uw ziekte, de behandelmethoden, en eventuele alternatieven. Zo krijgt u een goed beeld van wat er met u aan de hand is. Op basis van die informatie kunt u bepalen of u met de voorgestelde behandeling instemt of dat u deze weigert. De arts moet u tenminste goed en duidelijk informeren over:

  • De diagnose
  • De behandelingsmogelijkheden en de te verwachten resultaten
  • De risico’ s en bijwerkingen
  • De gevolgen voor uw gezondheid als u niet wordt behandeld
  • Andere behandelingsmogelijkheden en de voor- en nadelen daarvan

Second Opinion

Als u de mening van een andere arts wilt horen, kunt u om een second opinion vragen. U kunt dat op ieder moment vragen en het mag niet door uw eigen arts worden tegengewerkt. Bijvoorbeeld als u denkt dat er een andere behandeling mogelijk is. Het betekent overigens niet dat de arts die de second opinion uitvoert, de behandeling ook overneemt. Neem ook contact op met uw zorgverzekeraar en laat schriftelijk vastleggen dat de kosten van een second opinion worden vergoed.

Voor psychiatrische patiënten gelden speciale regels. Meer informatie hierover vindt u hier.

Dossier

U heeft het recht op inzage in alle medische informatie over uzelf. Dat geldt ook voor dossier van andere hulpverleners, zoals maatschappelijk werkers, of medewerkers van de GGD. Als u wilt lezen wat er in uw (medisch) dossier staat, kunt u het beste een brief schrijven aan uw zorgverlener. Voorbeeldbrief inzage medisch dossier

Beroepsgeheim

Artsen, verpleegkundigen  en gezondheidswerkers hebben een beroepsgeheim. Alleen in uitzonderingssituaties mag de geheimhoudingsplicht doorbroken worden. Lees hier meer informatie. Zie uitgebreid de KNMG-richtlijn.

Wanneer mag de behandeling of begeleiding worden gestopt?

Een arts of zorgverlener kan uw behandeling beëindigen. Daarvoor moet een geldige reden zijn. Hij of zij moet dat goed motiveren en nazorg regelen. De arts of zorgverlener mag de behandelingsovereenkomst alleen beëindigen in de volgende situaties:

  • U heeft geen behandeling of begeleiding meer nodig.
  • De arts of zorgverlener stopt met zijn praktijk. Hij of zij zal u dan naar een collega moeten verwijzen.
  • De vertrouwensrelatie tussen de arts of zorgverlener en u is verstoord. Er was bijvoorbeeld sprake van agressie of een ernstige dreiging.
  • Hij of zij heeft persoonlijke gevoelens voor u.
  • U vraagt om een behandeling die tegen de medische standaard en het geweten van de arts of zorgverlener in gaat, bijvoorbeeld euthanasie.

Voordat de behandeling of begeleiding wordt gestopt moet er een behandelaar of begeleider zijn voor nazorg.

Palliatieve zorg voor (ex)daklozen

Deze handreiking gaat over palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn.

Klachten over de zorg

Bent u niet tevreden over een behandeling door uw arts of hulpverlener? Bent u slachtoffer van een medische fout? Als patiënt heeft u het recht om te klagen over uw zorgverlener of zorginstelling. Dit is geregeld in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). Een zorgverlener is iedereen die een geneeskundig beroep uitoefent en handelingen op het gebied van de geneeskunst verricht, bijvoorbeeld (huis)artsen, verpleegkundigen, psychiaters maar ook ziekenhuizen. Wanneer u een klacht heeft over een zorgverlener, dient u in alle gevallen eerst naar de zorgverlener zelf toe te stappen om deze de kans te geven de klacht te verhelpen. De zorginstelling moet bekend maken hoe een klacht ingediend kan worden, meestal staat het op de site.

Bij het medisch tuchtcollege kunt u klagen over bijvoorbeeld een arts, verpleegkundige of psycholoog.

Medisch Tuchtcollege,
Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam
Medisch Tuchtcollege Amsterdam

Klachten in de geestelijke gezondheidszorg.
Als cliënt in de ggz heeft u misschien vragen over uw rechten of een klacht over de behandeling.
Samen met u komt een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) op voor uw rechten.

­