­
BureauStraatjurist700x420 300x180

Juridische hulp voor Amsterdamse mensen die
dak- en thuisloos zijn of dreigen te worden

Boetes

Er zijn diverse soorten boetes. Het hangt af van de soort boete wat u  er tegen kunt doen. Lees altijd heel goed het papier dat u bij de boete uitgereikt krijgt. Daarop staat wat u kunt doen als u het er niet mee eens bent. Mogelijke argumenten die u tegen de boete kunt inbrengen zijn:

 • U heeft de overtreding niet begaan. Stuur schriftelijk bewijs op.  Bij de kantonrechter kunt u mensen meenemen die voor u willen spreken.
 • U kunt er niets aan doen dat u in overtreding was. Bijvoorbeeld: u handelde uit zelfverdediging. Of u moest tussen twee kwaden kiezen en kon niet anders.
 • De hoogte van de boete is niet afgestemd op uw (minimum)inkomen, maar op een modaal inkomen. U wordt door de boete “onevenredig belast”. U kunt de hoogte van uw inkomen bewijzen met uw laatste uitkeringsspecificatie of loonstrook.
 • U kunt vragen de boete te matigen (verminderen) of voorwaardelijk op te leggen. Bij een voorwaardelijke boete hoeft u pas te betalen als u niet aan de voorwaarde voldoet (meestal: als u weer in overtreding bent). Ook kunt u om een taakstraf vragen.

Klik hier om een overzicht van uw openstaande schulden bij het CJIB op te vragen. 

Mulderboete

De M-boete is een boete op grond van de Wet Mulder. M-Boetes worden vooral voor verkeersovertredingen geheven. Tegen een Wet Mulder boete kunt u bezwaar maken bij  de officier van justitie. Dat moet binnen zes weken gebeuren en geen dag later. Stuurt u de brief daarom aangetekend naar het adres dat in de aankondiging staat. De tweede stap is beroep bij de kantonrechter.

U kunt de boete niet betalen?

Vanaf 1 juli 2015 is het mogelijk om een verkeersboete in termijnen te betalen. Het gaat daarbij om een boete voor verkeersovertredingen, die is opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder). Deze boete herkent u aan de letter M rechtsboven op het formulier.
Om voor betaling in termijnen in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

 1. U bent inwoner (“ingezetene”) van Nederland;
 2. Uw boete staat op naam van een natuurlijk persoon, niet op naam van een rechtspersoon (bijvoorbeeld een bedrijf of organisatie);
 3. De vervaldatum van de beschikking is nog niet verlopen op het moment dat de aanvraag wordt ingediend;
 4. Het bedrag op de beschikking (zonder de administratiekosten) is €225,00 of hoger.
  Bent u jonger dan 16 jaar, dan geldt een ondergrens van €112,50.

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt u via een webformulier een aanvraag voor betaling in termijnen indienen. Wanneer de aanvraag wordt toegekend, ontvangt u van het CJIB een brief waarin staat dat u de boete binnen een bepaalde periode in drie termijnen mag voldoen.

Zie voor een betalingsregeling de link: Betalingsregeling CJIB

Indien u niet de boete betaalt biedt de Wet Mulder diverse dwangmiddelen. Een van die dwangmiddelen is gijzelen (in de gevangenis). Door de gijzeling wordt de boete niet afbetaald! De rechter moet over de gijzeling beslissen. Gijzeling kan u niet tot betalen dwingen  als u geen geld heeft. Neemt bij een aankondiging van gijzeling contact op met ons op. 
Ga altijd naar de zitting. U wordt tijdens en na de zitting niet gegijzeld.

Zie voor een voorbeeld verweerschrift tegen gijzeling in het kader van de Wet Mulder.
Zie hier een uitspraak van een kritische rechter.

Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman heeft forse kritiek op in innen van boetes door het CJIB. Mensen die boetes niet konden betalen omdat ze te krap bij kas zaten, zijn ten onrechte van hun vrijheid beroofd. Dit concludeert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport ‘Gegijzeld door het systeem’. De ombudsman onderzocht het opsluiten van mensen die boetes niet betalen omdat ze geen geld hebben. ‘Burgers die hun boetes niet kunnen betalen, mogen niet worden gegijzeld. Mensen met financiële problemen, horen niet thuis in de gevangenis vanwege gijzeling. Het lost niets op,’ zegt Van Zutphen. Op dit moment vordert het Openbaar Ministerie (OM) nog steeds het gevangenzetten van mensen die hun boetes niet kunnen betalen. Het OM zoekt niet goed uit waarom mensen hun boetes niet hebben betaald.
Lees het rapport: Gegijzeld door het systeem

U dreigt gegijzeld te worden: wat te doen bij een boete die u niet kunt betalen? 3 stappen.

1. Vraag een betalingsregeling bij het CJIB.
U vraagt om behandeling met spoed. Leg uit waarom u niet kunt betalen. Stuur een loon- of uitkeringsspecificatie mee en schriftelijke informatie over uw sociale en/of medische problemen, bijvoorbeeld rapporten van artsen en hulpverleners. Leg uit wat voor u de gevolgen van gijzeling zullen zijn.

Indien de officier van justitie een machtiging tot gijzeling geeft, kunt u elk moment gegijzeld worden. Bij wijze van uitzondering staat het CJIB in dit stadium nog een betalingsregeling toe.
Het CJIB oordeelt aan de hand van een aantal indicaties, in samenhang met het totaalbeeld, of sprake is van een evident onredelijke situatie. In beginsel geven de volgende persoonsgebonden omstandigheden daarvoor een indicatie:

 • Er moet sprake zijn van (ernstige) schuldenproblematiek, en;
 • De problematiek is bij voorkeur gemeld of bekend bij een gemeente, bewindvoerder beschermingsbewind of andere (professionele) instelling of actor die in het kader van de schuldenproblematiek activiteiten ontplooit, en;
 • Betrokkene heeft een aantoonbaar (zeer) laag besteedbaar inkomen, en;
 • In beginsel is het openstaande bedrag minimaal € 900,00.

U moet aan alle vier criteria voldoen.

Daarnaast geldt een aantal voorwaarden om een succesvolle afronding van de afspraken te bevorderen:

 • Er moet sprake zijn van een redelijk betalingsvoorstel dat leidt tot zo snel mogelijke en volledige betaling van de openstaande vordering;
 • In een periode van een jaar voorafgaand aan de regeling heeft betrokkene niet eerder een regeling gehad die is afgebroken wegens aan hem verwijtbare omstandigheden;
 • Betrokkene werkt mee aan het voorkomen van verdere problematiek (bijv. kenteken(s) van naam of voorkomen van nieuwe schulden);
 • Bij voorkeur wordt de aanvraag gedaan door de instantie die in het kader van schuldenproblematiek activiteiten voor betrokkene ontplooit.

2. Klacht tegen CJIB
Uw verzoek om een betalingsregeling wordt afgewezen. U dient een klacht in en vraagt om behandeling met spoed. Leg uit u waarom u niet kunt betalen. Stuur een loon- of uitkeringsspecificatie mee en schriftelijke informatie over uw sociale en/of medische problemen. Leg uit wat voor u de gevolgen van gijzeling zullen zijn.
U kan online of per post een klacht indienen.
Adres:
Centraal Justitieel Incassobureau
Directie D&I - Informatiecentrum
o.v.v. klacht
Postbus 1794
8901 CB Leeuwarden
Vergeet niet uw adres- en telefoonnummer en het CJIB-nummer van uw zaak te vermelden.

3. Klacht bij de Nationale Ombudsman

Het CJIB verklaart u klacht ongegrond of uw klacht wordt niet binnen veertien dagen behandeld.
U vraagt de Nationale Ombudsman om een zogeheten spoedinterventie. Leg uit waarom u niet kunt betalen. Stuur een loon- of uitkeringsspecificatie mee en informatie over uw sociale en/of medische problemen. Er moet sprake zijn van multiproblematiek, dat wil zeggen: u heeft problemen op meerdere levensgebieden. Leg uit wat voor u de gevolgen van gijzeling zullen zijn. De Nationale Ombudsman onderzoekt dan of hij met spoed kan bemiddelen tussen u en het CJIB.

Strafbeschikking

Voor allerlei overtredingen kunt u een strafbeschikking (S-boete) krijgen. U hebt dan volgens de officier van justitie een strafbaar feit begaan, waarvoor een geldboete wordt opgelegd. De strafbeschikking zal u door het CJIB (Centraal Justitieel IncassoBureau) worden toegezonden. Met de strafbeschikking wordt een acceptgiro verzonden waarmee u de geldboete kunt voldoen. In de strafbeschikking staat beschreven wat u kunt doen als u het niet eens bent met deze strafbeschikking.

Als u direct betaalt, heeft u geen recht meer op verzet.
U kunt binnen veertien dagen (en geen dag later) verzet aantekenen bij de het parket van de rechtbank (aan de centrale balie). Vraagt u daar om een akte van verzet.
Het adres  van de Rechtbank Amsterdam is Parnassusweg 220 te Amsterdam.

U kunt uw verzet ook aangetekend sturen naar:
CVOM
Postbus 8267
3503 RG Utrecht

Klik hier voor meer informatie op de site van het CJIB. 
Klik hier voor meer informatie over strafbeschikkingen op de site van schuldinfo. 

­