Print Friendly, PDF & Email

Een schriftelijke beslissing

U ontvangt een beslissing van het bestuur over bijvoorbeeld een uitkering of afwijzing van opvang waar u het niet mee eens bent. Als het goed is staat in de brief met wat u dan kunt doen.

Let op: u kunt zelf uw procedure voeren. U heeft geen advocaat nodig, maar dat mag wel. Wilt u weten wat u het beste kunt doen in uw situatie? Neem contact op met Bureau straatjurist.

U krijgt maar geen beslissing? Dan kunt u na twee maanden het bestuur aansporen een beslissing te nemen. Download het formulier “ingebrekestelling”.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan of uitvoerende instantie (bijvoorbeeld  gemeente, UWV, CIZ of schuldhulpverlening), dan kunt u bezwaar indienen. Dat moet binnen zes weken gebeuren, geen dag later. Stuur daarom het bezwaarschrift aangetekend op. Of: vraag na overhandiging om een ontvangstbevestiging.

In een bezwaarprocedure vraagt u het bestuursorgaan nog eens naar uw zaak te kijken. U kunt in een bezwaarprocedure niet alleen wijzen op onjuiste toepassing van regelgeving, maar ook op feiten en gebeurtenissen die niet juist zijn.
Download voorbeeldbrief

Voordat u een bezwaarschrift schrijft kan het handig zijn – zeker als het om een complexe zaak gaat – uw hele dossier eerst in te zien bij de gemeente of de (uitkerings)instantie. U heeft daar recht op. Ter inzage legging is  wettelijk verplicht, ook  het ter plekke kopieën laten maken tegen kostprijs. Bij medische adviezen moeten ook de specifieke onderliggende stukken zoals die van een specialist toegankelijk zijn. Een uitzondering hierop is geheimhouding om gewichtige redenen.

Beroep

Als de bezwaarprocedure niet tot een positieve beslissing leidt, kunt u uw zaak binnen zes weken aan de bestuursrechter voorleggen. Hoe dat moet leest u aan het aan het einde van de beslissing op het bezwaarschrift.
Meer over bestuursrecht

Minima met een inkomen van minder dan 90 % van de bijstandsnorm en zonder vermogen krijgen vrijstelling van het griffierecht. Vraag hier om. Stuur een uitkeringsspecificatie of loonstrook mee.
CRvB 13 februari 2015
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2015:354

Spoed?

U kunt zolang niet wachten? Er is ook een bestuursrechtelijke spoedprocedure.

Klacht

Over bejegening of slechte dienstverlening kunt u niet in bezwaar gaan, maar een klacht indienen.
Een klacht is meestal gericht tegen gedragingen. Voorbeelden hiervan zijn:

> het niet op tijd beantwoorden van een brief of aanvraag
> onheuse bejegening
> het geven van onjuiste, onbegrijpelijke of ontbrekende informatie
> onterecht geweldgebruik door de overheid
> administratieve onzorgvuldigheid
> het niet nakomen van toezeggingen

Wat moet er in een schriftelijke klacht staan?
In een schriftelijke klacht moet tenminste staan:

  • de datum waarop u de klacht indient
  • uw naam en adres
  • een omschrijving van de gebeurtenis, het moment waarop het gebeurde en de oorzaak
  • betrokken personen of bedrijven
  • de door u gewenste oplossing
  • uw handtekening

Het beste bespreekt u eerst uw klacht met degene over wie u wil klagen. Helpt dat niet, bijna iedere instelling heeft een klachtprocedure.

Over deze 6 Amsterdamse instellingen kunt u klagen bij het Platform Opvanginstellingen Amsterdam:

– Blijf Groep
– Stichting HVO-Querido
– Leger des Heils, Goodwill Centra Amsterdam
– Stichting Oudezijds 100
– Stichting De Regenboog Groep
– Stichting Volksbond Amsterdam
De klacht kan  gezonden worden naar of afgegeven op het adres van de
Klachtencommissie POA
Eerste Ringdijkstraat 5
1097 BC Amsterdam.
Mailadres: info@klachtencommissiepoa.nl

Over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u klagen bij de gemeente:
Per e-mail
Stuur een e-mail naar klachtensociaal@amsterdam.nl

Per brief
Stuur uw klachtenbrief naar:
Gemeente Amsterdam, afdeling Zorg
Team Klachten en Kwaliteit
Antwoordnummer 9087
1000 VV Amsterdam
Een postzegel is niet nodig.
Klacht Wmo

Over de Dienst Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Amsterdam kunt u klagen bij:

WPI, afdeling Juridische Zaken
Antwoordnummer 46048
1060 VB Amsterdam (postzegel niet nodig) of:
E- mail: klachten@dwi.amsterdam.nl

Over de politie kunt u klagen bij:
De korpsbeheerder van de politie Amsterdam-Amstelland
Amsterdam
Postbus 2287
1000 CG Amsterdam

STEDELIJKE KLACHTENREGELING

Over Bureau straatjurist kunt u klagen bij:
Protestantse Diaconie
T.a.v. de heer A. Driessen
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam
E- mail: a.driessen@diaconie.org

Over de schuldhulpverlening kunt u klagen bij de desbetreffende instellingen.

Uw klacht is niet goed behandeld?

Gemeente
Dan kunt u verder bij de gemeentelijke of nationale ombudsman uw recht zoeken. De Ombudsman Metropool Amsterdam heeft iedere werkdag van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch spreekuur op telefoonnummer 020-625 9999. Tijdens dit spreekuur kunt u bellen met vragen over uw (nog niet ingediende) klachten.

https://www.ombudsmanmetropool.nl/
E-mailadres: info@ombudsmanmetropool.nl
Amsterdam, Jacob Bontiusplaats 9
Iedere dinsdag van 10:00u tot 12:00u.
Iedere dinsdag is er van 10 tot 12 uur inloopspreekuur.
Postadres: Postbus 2119, 1000 CC Amsterdam
WhatsApp-nummer 06 3061 7735

Rijksoverheid
Bij de Nationale Ombudsman klaagt u over de rijksoverheid, bijvoorbeeld over de politie, SVB, UWV, en de ministeries.

Nationale Ombudsman, ter attentie van mr. F.J.W.M. van Dooren
Antwoordnummer 10870 (gratis)
1201 WB Den Haag
Telefoon 0800 33 55555 (gratis)
nationaleombudsman.nl/klachtformulier