Print Friendly, PDF & Email

Hoe krijgt u een plek in de (maatschappelijke) opvang?

Daklozenopvang en vrouwenopvang zijn wettelijke rechten. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning. Een dakloze toegang weigeren tot de bed-bad-en-broodvoorziening belemmert de menselijke waardigheid en kan schadelijk zijn.

U kunt nachtopvang vragen (dat is altijd tijdelijk) of u kunt een aanvraag doen voor een langdurige opvang met begeleiding (maatwerkvoorziening).

Regelgeving Amsterdam
verordening_maatschappelijke_ondersteuning_amsterdam_2015_versie_2020

A: Tijdelijke opvang

Er zijn plaatsen waar u tijdelijk onderdak kunt krijgen: in de nachtopvang kunt u douchen, eten en overnachten. De nachtopvang is ‘s avonds en ‘s nachts open en overdag gesloten. Voor de meeste (nacht)opvangvoorzieningen dient u zicht eerst te melden bij screeningsbalie aan de Jan van Galenstraat 323-B te Amsterdam.

Waar kunt u terecht voor tijdelijke opvang?

Aanmelden via: 020-6361065

 • Het Stoelenproject in de Marnixstraat 248 onder de parkeergarage biedt opvang op kale matrassen voor daklozen van oktober tot mei. Voor het stoelenproject hoeft zich niet te melden bij de Jan van Galenstraat.

Tweemaal per week worden op het Stoelenproject gratis toegangsbonnen uitgegeven:

– Maandagochtend tussen 08.00 en 09.15 (voor de nachten maandag, dinsdag en woensdag)

– Donderdagochtend tussen 08.00 en 09.15 (voor de nachten donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag)

Telefonisch of per mail reserveren is niet mogelijk.

U kunt een toegangspas voor de BBB aan vragen bij het Vreemdelingenloket tussen 10:00 en 12:00 uur. Adres: Houtmankade 334C.

Bent u dak- of thuisloos en bent u tussen de 18-27 jaar oud, dan kunt u terecht voor begeleiding bij Streetcornerwork. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie over opvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen in Amsterdam kunt u vinden in het blauwe boekje.

B: Langdurige opvang met begeleiding (maatwerkvoorziening)

Voorwaarden maatschappelijke opvang vanaf 18 jaar:

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus (dit kan wel gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht, meer informatie? mail naar info@straatjurist.nl).
 • U bent dakloos, u hebt dus geen vaste woon- of verblijfplaats.
 • U hebt binding met Amsterdam of een van de andere regiogemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel of Uithoorn). U hebt bijvoorbeeld binding als u de afgelopen jaren in Amsterdam hebt gewoond, als u hier al hulpverlening krijgt of als u familie en vrienden in Amsterdam hebt. De gemeente toetst dit.
 • U bent niet voldoende zelfredzaam om zelfstandig te wonen door een ernstige psychosociale beperking of een psychiatrische beperking (waaronder ook verslaving).
 • U hebt geen andere mogelijkheden om iets aan uw dakloosheid te kunnen doen.

Zie voor verdere informatie de website van de gemeente Amsterdam.

In schrijnende situaties wordt ook aan ‘niet rechthebbenden’ toegang verleend tot opvang. Grondslag hiervoor is de doorwerking van internationale mensenrechtenverdragen in het Nederlands recht. (paspoortamsterdam.nl/)

Regiobinding in Amsterdam

Er worden drie aspecten betrokken bij de vaststelling of iemand binding heeft met de regio Amsterdam. Deze aspecten wegen even zwaar: (1) regiobinding volgens de Basisregistratie personen (BRP), (2) zorgkader en (3) sociaal netwerk.

1. Regiobinding volgens de BRP: Om vast te kunnen stellen of een persoon regiobinding heeft wordt de BRP geraadpleegd. Indien de BRP geen uitkomst biedt moet de cliënt aantonen dat hij/ zij in de afgelopen drie jaar twee jaar in Amsterdam verbleef (bijvoorbeeld middels brieven van officiële instanties/bankafschriften/justitieel verleden, contacten met hulpverleners).

2. Zorgkader: Het gaat hier om afwegingen als: Waar is cliënt aantoonbaar bekend bij de hulpverlening of in behandeling bij een (GGZ) zorgaanbieder, en is daarbij sprake van een duurzame relatie? Heeft de cliënt specifieke zorg nodig die niet wordt aangeboden in de regio waar de aanvrager binding mee heeft en die wel in Amsterdam beschikbaar is?

3. Sociaal netwerk: Dit gaat om de afweging of het sociaal netwerk van de cliënt in Amsterdam (familie, vrienden), positieve invloed heeft op een succesvol traject in Amsterdam. Ook een eventuele in Amsterdam doorgebrachte periode in het verleden wordt hier bij betrokken.

De gemeente waar u zich meldt moet met de andere gemeente overleggen wat het plan gaat worden.

Afgewezen vanwege regiobinding? U kunt bezwaar maken: https://straatjurist.nl/oneens/

Zelfredzaamheidscriterium

In Amsterdam wordt alleen opvang als maatwerkvoorziening gegeven aan mensen die niet zelfredzaam zijn. Om  dit vast stellen wordt de Zelfredzaamheid-Matrix gehanteerd. Onder zelfredzaamheid wordt daarbij verstaan: Het vermogen om zich te kunnen redden in de huidige situatie. Daarbij wordt gekeken naar de volgende levensgebieden: inkomen, dagbesteding, huisvesting, gezinsrelaties, geestelijke gezondheid, fysieke gezondheid, verslaving, activiteiten van het dagelijks leven, vaardigheden, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. Psychiatrische problemen en verslaving zijn hierbij zwaarwegende aspecten.
Het invullen van de zelfredzaamheidsmatrix is volgens de rechtspraak te summier om als een Wmo-onderzoek (artikel 2.3.2 lid 4 Wmo 2015)  te worden aangemerkt: CRvB 5 april 2017
De Amsterdamse bestuursrechter oordeelde 14 juli 2017 in rechtsoverweging 4.3  dat de gemeente ook inzicht moet geven in de weging van de zwaarte van problemen op de verschillende  leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:4982

Meer informatie: 2017 NJB44_ART_1 Zelfredzame dakloze

Afgewezen omdat u zelfredzaam zou zijn? U kunt bezwaar maken: https://straatjurist.nl/oneens/

Aanvraag opvang daklozen

Er zijn vier plaatsen voor een aanvraag voor opvang met begeleiding. Vraagt u altijd om een schriftelijke beslissing, want alleen met een schriftelijke beslissing kunt u zo nodig bezwaar maken.
Zie voor een digitale aanvraag:
https://trajectusamsterdam.itforcare.nl/MagicScripts/MGrqispi.dll?APPNAME=TrajectusAmsterdam&PRGNAME=Inloggen

WPI

1:  WPI (leeftijd 23+)
Jan van Galenstraat 323, ingang B.
Dit kan op alle werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, behalve woensdag.

GGD

2: GGD Vangnet en advies (leeftijd 23- en gezinnen)
Nieuwe Achtergracht 100, tweede etage
1018 WT Amsterdam
Telefoon 020 555 5462
vangnet@ggd.amsterdam.nl

Noodgevallen

3: In noodgevallen buiten kantooruren (17:00 uur) gaat u naar het politiebureau 

Bijvoorbeeld als u met kinderen op straat staat of als u een ernstige ziekte heeft. Bij de politie kunt u om hulp van de GGD vragen. De politie belt dan voor u met de GGD.

Niet mee eens?

Uw vraag om opvang wordt ten onrechte afgewezen?

Start een bezwaarprocedure. U heeft 6 weken om in bezwaar te gaan.
U kunt bij de rechter een spoedprocedure starten. U vraagt dan de rechter een voorlopige voorziening. Vraag advies aan Bureau straatjurist.

C: Dakloos en zelfredzaam?

Dan kunt u tijdelijk terecht in een passantenpensions van HVO-Querido. Dit is een soort hotel waarvoor u huur moet betalen. Als u hiervoor in aanmerking wil komen moet u gescreend worden door de GGD. Na de screening kunt u bellen met de reserveerlijn 0800 – 0415 om een kamer te reserveren (lange wachttijden).

Mogelijk kunt u meedoen in het project van de Regenbooggroep ‘Onder de pannen’. Meer informatie?  Bel naar de Regenbooggroep 020 – 5317600. Lees hier meer over Onder de pannen van de Regenbooggroep

Voor maatschappelijk werk kunt u terecht bij de steunpunten van de Regenbooggroep. Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met de bureaudienst van het maatschappelijk werk op 06 – 83 48 16 81.

Klacht

Als u een klacht heeft over uw opvang, dan kunt u deze het beste eerst bespreken met de betrokken organisatie. U mag ook het klachtenteam van de gemeente aanspreken. Komt u er niet uit of of is uw klacht niet naar uw tevredenheid afgehandeld, ga dan naar de Ombudsman Metropool Amsterdam. Zie uitvoering klachten. In sommige gevallen kunt u ook de geschillencommissie Zorg inschakelen.

Een klacht over de volgende hulpverleningsinstanties kunt u ook indienen bij de klachtencommissie POA:

 • Blijf Groep
 • Stichting HVO-Querido
 • Leger des Heils, Goodwill Centra Amsterdam
 • Stichting Oudezijds 100
 • Stichting De Regenboog Groep
 • Stichting Volksbond Amsterdam

http://www.klachtencommissiepoa.nl/