Print Friendly, PDF & Email


2 december 2022

12 juli 2022

Het Daklozenkantoor is van start!

Het Daklozenkantoor is geopend, elke maandag en donderdag tussen 10.00 en 16.30 uur en woensdag tussen 10.00 en 13.00 uur. Elke dinsdag van 10.00 tot 16.00 is er telefonisch spreekuur via 06-20724187. Je bent welkom voor ondersteuningsvragen en/of gebruik te maken van onze kantoorfaciliteiten. Tot en met 21 juli draaien we nog proef; tussen 22 juli en 14 augustus zijn wij gesloten vanwege vakantie. Vanaf 15 augustus is Het Daklozenkantoor volledig open en op 1 september is er tussen 15:00 – 17:00 de officiële (feestelijke) opening. 

Arie Biemondstraat 103                                              Maandag 10.00 – 16.30 uur

1054 PD Amsterdam                                                   Woensdag 10.00 – 13.00 uur

T 020 700 8317                                                             Donderdag 10.00 – 16.30 uur

info@straatalliantie.nl

www.straatalliantie.nl

Vacature Cliëntondersteuner Straatalliantie

17 november 2015

Mensenrechten op straat

In Amsterdam is nog veel te doen …
Op 10 november 2014 publiceerde het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) zijn uitspraak op de klacht tegen Nederland van de Conference of European Churches.2 Door mensen zonder rechtmatig verblijf geen opvang te bieden, handelt Nederland in strijd met het Europees Sociaal Handvest (ESH), oordeelde het ECSR.

De Nederlandse regering kon zich niet vinden in de uitspraak: het ESH zou niet van toepassing zijn op migranten zonder verblijfsvergunning, en Nederland kan dus niet worden verplicht opvang voor deze mensen te verzorgen. Naar aanleiding van de uitspraak van het ECSR kwam op 15 april 2015 het Comité van Ministers van de Raad van Europa met een resolutie. Die bracht echter niet de gewenste duidelijkheid: de tekst van de resolutie werd door diverse organisaties, partijen en in de media op verschillende manieren uitgelegd. Werd Nederland nu verplicht om voorzieningen te treffen voor deze groep of niet? En wat moeten die voorzieningen dan ten minste inhouden? Hoe de resolutie ook geïnterpreteerd moet worden, de Nederlandse regering kreeg in ieder geval de opdracht Europa op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op dit gebied en moest zelf invulling geven aan de opvang van migranten zonder verblijfsvergunning.

Amnesty ‘Mensenrechten op straat’

11 november 2015

Slaapzakken voor daklozen gevraagd

Gevraagd:
slaapzakken voor dakloze buitenslapers. Collega straatjurist Gerard deelt ze dan uit bij de soepbus.
U kunt ze brengen: Nieuwe Herengracht 18 te Amsterdam, Vraagt u naar de straatjuristen.

Verder gevraagd: 2 fietsen voor dakloze tweeling (15) die naar de HAVO gaat.

12 augustus 2015

Tweede verslag zomer 2015 van BADT

Er wordt veel gedaan voor de Amsterdamse daklozen. Maar toch, bestaande voorzieningen worden vaak niet benut en de uitvoering is in sommige gevallen te strikt en soms zelfs in strijd met het recht, waardoor dak- en thuislozen ernstiger in de problemen komen dan nodig is. Zij hebben vaak  geen schijn van kans om aan de dakloosheid te ontsnappen.
2015 Tweede verslag BADT Bureau straatjurist

30 juni 2015

Hoe de staat verdrukt

Renata Rotscheid over:

De staat verdrukt, de wet is logen,
de rijkaard leeft zelfzuchtig voort;
tot ‘t merg en been wordt d’arme uitgezogen
en zijn recht is een ijdel woord.

2015 De staat verdrukt – Renata Rotscheid

9 mei 2015

Een ieder heeft recht op ‘bed-bad-en-brood’

Toegang weigeren tot de bed-bad-en-broodvoorziening raakt het respect voor de menselijke waardigheid zodanig dat het recht op een privéleven van een persoon (art. 8 EVRM) onmogelijk wordt gemaakt.

De aanspraak op een basisvoorziening geldt naar het oordeel van de rechter onvoorwaardelijk en mag niet afhangen van nadere voorwaarden.

Lees hier de uitspraak van de rechter.

4 maart 2015

Jaarverslag Bureaustraatjurist 2014

Het was een belangrijke verbetering dat de winterkoude-opvang blijvend open ging en niet – zoals in voorgaande jaren – alleen bij meerdaagse strenge vorst. In Amsterdam is sprake van een stevige hulp- en dienstverleningstructuur voor daklozen, toch kwamen onze cliënten met schrijnende problemen op het spreekuur.  Lang niet altijd is het recht helpend voor daklozen.

2014 Bureau straatjurist jaarverslag

21 februari 2015

Vrijstelling griffierecht

Bij onvoldoende financiële draagkracht kan vrijstelling van het griffierecht in het bestuursrecht worden verleend. Iemand die vrijstelling van het griffierecht wil moet laten zien dat zijn maandelijkse netto-inkomen lager is dan 90 procent van de geldende (maximale) bijstandsnorm voor alleenstaanden. Daarnaast mag hij ook niet beschikken over een vermogen waaruit het griffierecht kan worden betaald. Het inkomen en vermogen van een eventuele fiscale partner moet worden opgeteld bij dat van de rechtszoekende. De gezinssamenstelling van de rechtszoekende is niet van belang. Tot slot moet degene die vrijstelling wil, dit uiterlijk voor het einde van de betalingstermijn verzoeken.

Centrale raad van beroep 13 februari 2015: Lees hier de uitspraak.

22 januari 2015

Versoepeling vrijwilligerswerk in de WW

Tot voor kort bracht een vrijwilliger zijn WW=uitkering in gevaar. Daar komt nu verandering in.

Voor UWV is vrijwilligerswerk onbetaald werk dat u doet voor een maatschappelijke organisatie, die voor zijn activiteiten voor een groot deel afhankelijk is van vrijwilligers. Het moet gaan om werk bij organisaties met een ANBI-status of een SBBI. ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. Denk aan kerken, organisaties voor goede doelen of musea. SBBI betekent steun- of sociaal belang behartigende instelling. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een zangkoor. De Belastingdienst beslist over de toekenning van deze status aan een organisatie. Meer informatie over de ANBI-status of SBBI, bijvoorbeeld of uw organisatie een ANBI-status heeft of een SBBI is, vindt u op de site van de Belastingdienst.

Het werk moet gedaan worden door vrijwilligers.

Een andere voorwaarde om met behoud van de WW-uitkering vrijwilligerswerk te mogen doen, is dat dit werk binnen de organisatie alleen door vrijwilligers wordt gedaan. En dat al minstens 1 jaar lang. Ook mag er het jaar voor de start van het werk geen vacature voor zijn geweest. Als de werkplek of het werk korter dan een jaar bestaat, dan kijken we naar een andere werkplek bij deze organisatie of een andere vergelijkbare organisatie.

De vergoeding voor het vrijwilligerswerk mag niet hoger zijn dan € 4,50 per uur. Voor jongeren onder de 23 jaar is dat € 2,50. De onkostenvergoeding van een vrijwilliger met een WW-uitkering mag niet meer zijn dan € 150 per maand, en niet meer dan € 1.500 per jaar. Reiskosten worden hierbij niet meegeteld.

21 december 2014

Regiobinding juridisch niet houdbaar

Groningse rechtenstudent Jochem Westert studeert af op een uitstekende scriptie over regiobinding.

Lees hier de masterscriptie van Jochem Westert ‘Eigen daklozen eerst’

Het regionaal bindingsvereiste is niet houdbaar, concludeert mr. Jochem Westert in zijn afstudeerscriptie Eigen daklozen eerst? De Groninger rechtenstudent studeerde af met een zeer actuele scriptie over het vereiste van regiobinding met oog op daklozen. In zijn onderzoek maakte Jochem Westert onder meer gebruik van informatie en kennis van de Protestantse Diaconie in Amsterdam.

De prikkelende titel Eigen daklozen eerst? geeft volgens de jonge jurist precies aan waar de schoen wringt. In zijn juridisch onderzoek benadert hij het regionaal bindingsvereiste vanuit breed perspectief. Volgens het principe van regiobinding kan een dakloze pas worden toegelaten tot de maatschappelijke opvang als hij binding heeft met de gemeente waarbij hij zich meldt. Jochem Westert concludeert dat sprake is van strijd met nationaal en internationaal recht. Het principe van regiobinding is een ontoelaatbare belemmering van het vrije werknemersverkeer binnen de Europese Unie. Bovendien staat de huidige gemeentelijke toelatingspraktijk op gespannen voet met de uitgangspunten van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast is deze praktijk problematisch vanuit het recht op een eerlijk proces. In de scriptie blikt hij ook kritisch vooruit op de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning die per ingang van 1 januari 2015 inwerking zal treden. Volgens Jochem Westert laat de geschiedenis zien dat gemeentelijke financiële verantwoordelijkheid voor de opvang van daklozen vooral een stimulans is voor een beleidspraktijk die is gericht op het weren van armen uit de gemeente. ‘Zolang lokale overheden financieel verantwoordelijk blijven voor de daklozenopvang, lijkt deze verbanningspraktijk moeilijk een halt toe te roepen’, aldus Jochem Westert. Gemeenten kiezen te gemakkelijk voor een beleid van ‘eigen daklozen eerst’. Begeleidend docent, prof. mr. Gijsbert Vonk, noemt de scriptie ‘een overtuigend en origineel diepte-onderzoek naar het regionaal bindingsvereiste vanuit juridisch perspectief waarbij de uitvoeringsdimensie niet vergeten is’.

10 november 2014

Bed, bad en brood voor iedereen

Lees hier de langverwachte uitspraak over toegang tot maatschappelijke opvang van het Europees Comité voor de Sociale rechten.
Staatssecretaris Teeven (veiligheid en justitie) zal de besluitvorming in het Comité van Ministers over bed, bad en brood afwachten. Dat zegt hij in reactie op het definitieve rapport hierover, dat het Europees Comité voor Sociale Rechten vandaag openbaar heeft gemaakt.

Lees hier een artikel over dit onderwerp op de website van de Protestantse Kerk.

9 november 2014

Straatdokters luiden noodklok over zorg voor daklozen

Daklozen in Nederland sterven gemiddeld vijftien jaar eerder dan burgers met een woning. Ben je dakloos en
tussen de 20 en 45 jaar dan heb je acht keer meer kans om dood te gaan dan je leeftijdsgenoten. Met name daklozen ervaren financiële barrières bij de toegang tot zorg. Veel daklozen zijn onverzekerd, omdat ze (ten onrechte) een inschrijfadres
moeten hebben of de premie voor de ziektekostenverzekering niet (meer) kunnen opbrengen. Bijna nergens hebben zij toegang tot tandartsenzorg. De hoge eigen bijdrage en eigen risico verhinderen dat zij noodzakelijke medicatie ophalen bij de apotheek.

Lees hier de persverklaring.

26 oktober 2014

Nieuwe daklozen in de media

De ‘nieuwe dakloze’ heeft het prima op een rijtje. De grens tussen wel en niet een dak boven je hoofd blijkt door crisis en bezuinigingen flinterdun te zijn. Hoogste tijd voor aandacht voor aandacht voor de daklozen die tussen wal en schip vallen.

Nieuwe daklozen in IKON HUIS op 26 oktober 2014

Beluister hier het radio-interview in het programma Door de week – radio 5 op 19 december 2014.

25 oktober 2014

Over nieuwe daklozen die een nieuw leven opbouwen

ingenieur

20 augustus 2014

Nieuwe daklozen hebben het ook koud

Radio 1: dit is de dag over nieuwe daklozen

Artikel in het Parool 16 augustus 2014

25 juli 2014

Zonder ID niet wegsturen

De sociale dienst mag daklozen zonder geldige legitimatie niet wegsturen!
De identificatie moet dan op een andere manier gebeuren. De sociale dienst moet hiervoor zelf onderzoek verrichten. Als na dat onderzoek de identiteit is vastgesteld, kan de dienst zelf een identificatiebewijs maken en een kopie hiervan in het dossier houden.

Mocht een cliënt toch geweigerd worden, dient u dan een klacht in bij DWI. Dan kan op de volgende manieren.

Telefonisch
Bel met het Klachtenteam op 020 252 6006. Het Klachtenteam is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Via het klachtenformulier

Per brief
Dienst Werk en Inkomen, Juridische Zaken
Antwoordnummer 46048
1060 VB Amsterdam
Een postzegel is niet nodig.

18 juni 2014

Buiten slapen in een beschaafd land

2014 deviant

8 mei 2014

Beslissing op papier

Vanaf 1 mei 2014 krijgen cliënten die in Amsterdam een aanvraag doen voor maatschappelijke opvang een beschikking. Dat is een brief van de gemeente met het besluit over de aanvraag. In de brief staat wat u kunt doen als u geen opvang krijgt.

Lees er hier meer over.

1 mei 2014

Gemeentelijke ombudsman deelt knelpunten daklozen met de gemeenteraad

Gemeentelijke Ombudsman Arre Zuurmond heeft in een brief aan de nieuwe Amsterdamse gemeenteraad aandacht gevraagd voor een aantal knelpunten in uitvoering van het gemeentelijk beleid. Veel klachten die burgers bij hem indienen zijn volgens de ombudsman terug te voeren op een gebrek aan innovatief vermogen van de gemeente.

Brief gemeentelijke ombudsman aan de nieuwe gemeenteraad

5 maart 2014

Jaarverslag 2013

Hier kunt u het jaarverslag van het juridisch steunpunt voor dak- en thuislozen down loaden
Juridisch steunpunt jaarverslag 2013

24 februari 2014

Rechters bezorgd over toename van verzoeken tot gijzeling

Wie op straat is, heeft meer kans op een boete dan een thuisblijver. Helaas protesteren te weinig mensen bij de rechter tegen de boete. Dat is kansrijk en soms kan een boete  worden omgezet in een minder belastende taakstraf.
Op grond van de Wet Mulder (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) mag de Officier van Justitie degene die de boete niet betaalt, gijzelen. Voor mensen met een minimuminkomen is dit een zeer onredelijke maatregel. De gijzeling vervangt de boete niet, maar is louter een dwangmiddel om de betrokkene tot betaling aan te zetten. Na de gijzeling zijn de boetes nog even hoog als daarvoor. In de praktijk blijkt dat het zinvol is om naar de rechtszitting te gaan. De rechter is over het algemeen gevoelig voor het argument dat met de gijzeling geen enkel doel wordt bereikt en de gijzeling op die manier te bezwaarlijk is.

Zie voor een voorbeeldbrief: de website bij “Boete en schulden”

http://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Rechters-bezorgd-over-toename-van-verzoeken-tot-gijzeling.aspx